Algemene Voorwaarden Letselschadebureau GLH BV

(versie vanaf 2016-heden):

  1. Opdrachtbevestiging

De opdrachtgever (cliënt) verleent aan Letselschadebureau GLH BV, hierna te noemen ‘GLH’, de opdracht tot belangenbehartiging inzake de door opdrachtgever ten gevolge van het ongeval geleden en te lijden schade.

 

  1. Dienstverlening

De werkzaamheden die GLH voor opdrachtgever verricht, wordt buitengerechtelijke juridische bijstand (zonder tussenkomst van een rechter) genoemd. Indien het noodzakelijk wordt geacht om de Nederlandse rechter om een oordeel te vragen, dan zal GLH eventueel op verzoek, na beoordeling door GLH, haar dossier kunnen overdragen aan een aan met haar kantoor samenwerkend letselschade advocaten.

Met betrekking tot het inschakelen van medische -en andere deskundigen zullen, indien noodzakelijk, aanvullende afspraken worden gemaakt.

 

  1. Behandeling van de zaak

Indien en zolang de zaak bij GLH in behandeling is, is opdrachtgever verplicht om naar waarheid alle in verband met de behandeling van de zaak gewenste medewerking te verlenen, tijdig inlichtingen te verstrekken en alle relevante stukken ter beschikking te stellen. Bij het schenden van die verplichting(en) kan GLH de gemaakte kosten en honorarium verhalen op opdrachtgever. Indien opdrachtgever voortijdig de zaak bij GLH staakt, zal GLH de inmiddels gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening brengen en zo mogelijk mogen verrekenen met de door de verzekeraar en/of aansprakelijke partij aan opdrachtgever verstrekte of te verstrekken voorschotten en heeft GLH het recht het dossier onder zich te houden totdat volledige betaling is geschied. GLH houdt opdrachtgever op de hoogte van de stand van zaken in de behandeling van de schade en adviseert over de voortgang in het schaderegelingsproces.

 

  1. Doorsturen gegevens

GLH is gerechtigd alle informatie en gegevens die van belang zijn voor een juiste beoordeling van de schade, door te zenden aan de desbetreffende tegenpartij/verzekeraar/vertegenwoordiger, alsmede bij de letselschaderegeling betrokken partijen.

 

  1. Kosten juridische bijstand

Deze kosten worden ook wel ‘buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand’ genoemd en worden door GLH verhaald op de aansprakelijke partij, c.q. diens verzekeraar. Dit is mogelijk omdat deze kosten deel uitmaken van de schade, hetgeen bij wet is geregeld. GLH kan deze kosten, als deskundig en professioneel belangenbehartiger, als afzonderlijke schadepost, op de aansprakelijke partij vorderen. De verhaalde buitengerechtelijke kosten komen toe aan GLH.  Mocht opdrachtgever (deels eigen) schuld dragen aan het ontstaan van het ongeval en daarmee het letsel, dan is de aansprakelijke partij, c.q. diens verzekeraar, in de regel gehouden (uitzonderingen daargelaten) deze kosten te betalen naar verhouding van het eigen aandeel in de schuld. De resterende kosten zal opdrachtgever voor haar rekening nemen.

 

  1. Onherroepelijke Cessie;

Overdracht van kosten; Opdrachtgever stemt ermee in dat de behandelkosten van GLH bij de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht en draagt hierbij de aanspraak op de vergoeding van deze kosten onherroepelijk over aan GLH.

 

  1. Ontvangst betalingen

GLH is gemachtigd gelden te ontvangen op haar rekening voor cliënten en van deze gelden datgene wat haar toekomt in te houden. Hierbij zij opgemerkt dat GLH behoudens andersluidende afspraken, geen bezwaar heeft tegen rechtstreekse betaling van de schadevergoeding door de aansprakelijke partij aan cliënt.

 

  1. Overdracht behandeling

Indien opdrachtgever het door GLH behandelde dossier in kopie wenst te ontvangen en/of ervoor kiest de behandeling van diens belangen over te dragen aan een andere belangenbehartiger, gaat opdrachtgever er mee akkoord dat diens letselschadedossier aan hem/haar wordt overgedragen, pas nadat het aan GLH toekomende honorarium en de door GLH ten behoeve van het dossier gemaakte kosten zijn voldaan door opdrachtgever, opvolgend belangenbehartiger of aansprakelijke partij.

 

  1. Aansprakelijkheid GLH

GLH is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door GLH van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat GLH voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd hebben dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. GLH is niet aansprakelijk voor de door haar, met (al dan niet stilzwijgende) instemming van opdrachtgever, ingeschakelde partijen. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

  1. Privacy en gegevensverwerking

GLH houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de AVG/GDPR en verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, behoudens openbaarmaking en verplichtingen die de wet haar opdraagt.